Sectors

Si podem ser útils en un sector, hi som presents.

Treballem per diversos sectors

Exland Excavacions i Transports desenvolupa una labor fonamental en sectors industrials oferint serveis especialitzats que requereixen una àmplia i diversa flota de vehicles, maquinària i un personal tècnic altament qualificat.

Amb la maquinària Exland ajudem a les empreses de diferents sectors a través de l’externalització de serveis derivats de la seva activitat diària.

Mineria

Disposició de serveis de maquinària per a la realització de transports de materials, treballs a l’interior de les mines, manteniment d’instal·lacions, vials, drenatges i actuacions mediambientals o retirada de residus.

Agricultura

Treballs de millora de finques agrícoles, transport de cereals, bales i equips agrícoles, realització i manteniment de camins forestals, esbrossades i neteges forestals.

Indústria

Posem a l’abast maquinària necessària per fer front a diversos processos industrials com transport de matèries primeres, manteniment d’instal·lacions, vials, drenatges i actuacions mediambientals, com també retirada i gestió de residus industrials .

Construcció

Tot tipus de treball en obra civil, pública i privada com moviment de terres, servei d’àrids, enderrocs i desconstruccions manuals i mecàniques, reciclatge i reutilització de residus, xarxes de serveis, clavegueram, aigua potable, enllumenat, fibra òptica, gas, … i altres serveis específics que pugui requerir el sector de la construcció.

Transport

Qualsevol necessitat directament relacionada amb la mobilitat de materials o maquinària com transport d’àrids i formigons, transport d’equips i maquinària, transport de materials de construcció, transport amb cubes d’aigua i/o residus, transport de residus de la construcció i/o industrials , transport de cereals, …

Manteniment

Tasques de manteniment d’infraestructures viàries com manteniment de vials i pistes, manteniment d’obres hidràuliques, manteniment d’instal·lacions mediambientals o vialitat hivernal amb maquinària especialitzada.

Treballem

Oferim serveis integrals a mida per arribar més lluny!

Coneix els avantatges de treballar amb nosaltres

Amb un equip de tècnics i parc de maquinària especialitzada tenim capacitat per donar cobertura al vostre projecte.