Serveis a mida

Junts tracem el millor camí.

Serveis integrals

Execució integral d’obres, urbanització, enderrocs, canalitzacions, actuacions industrials, manteniment de carreteres, …gràcies a la disponibilitat de l’àmplia flota en maquinària i vehicles, i del coneixement tècnic dels professionals que formen part de l’equip d’Exland.

Moviment de terres

Realització de moviments de terres per la construcció d’edificacions residencials, industrials i obres públiques. Excavacions, reblerts, anivellaments de terreny, esplanades, ferms, preparació de camins i carreteres, rases, … i qualsevol actuació que modifiqui l’estat inicial del sòl. Treballs amb maquinària pròpia d’última generació amb gran versatilitat, que en garanteixen el màxim rendiment i resultats satisfactoris en qualsevol àrea de treball.

Canalitzacions

Rases i canalitzacions d’aigua, gas, enllumenat, telèfon, clavegueram, etc. Exland compta amb la maquinària i la infraestructura necessària per executar tot tipus d’obres de canalització requerides.

Serveis d’àrids

Exland subministra àrids per als sectors de la construcció i la jardineria com sorres, graves, tot-u, esculleres, terres vegetals, pedra per jardí, etc. Aquestes es poden servir des de saques Big-Bag d’1 m³, fins a gestionar transport amb camions des de 6 fins a 30 m³.

Transports

Exland compta amb una àmplia flota de vehicles i amb les autoritzacions necessàries per a la realització de tot tipus de transports, des de maquinària i elements amb dimensions i pesos especials, àrids, residus, prefabricats, estructures, materials per a la construcció, etc.

Enderrocs

Serveis en obres d’enderroc residencial com habitatges aïllats, habitatges adossats entre mitjaneres; industrial com naus industrials; i obres públiques com equipaments urbans, infraestructures, etc., amb la utilització de maquinària pesant com cisalles, pinces de demolició, martells trencadors adients per aquest tipus de treball. Exland garanteix la gestió de les runes, la seva correcta manipulació, transport i deposició de tots els residus als abocadors autoritzats, i està en disposició dels permisos i assegurances necessàries per executar enderrocs dins el marc legal actual.

Reciclatges i reutilització de residus

Servei integral de gestió dels residus procedents de les obres, treballs d’enderrocs i excavacions d’una manera eficient i respectuosa amb el medi ambient. Exland s’encarrega de la gestió d’aquests residus, seguint la normativa legal en relació a la seva manipulació, retirada, transport i lloc de disposició establerts.

Manteniment de carreteres i vialitat hivernal

Exland realitza tasques de manteniment i conservació de carreteres i infraestructures, utilitzant els mitjans humans, tècnics i la maquinària més adient per garantir el millor servei. El manteniment habitual de vials, es complementa amb un servei de manteniment de la vialitat hivernal que compta amb una flota de vehicles específica amb camions llevaneus i maquinària auxiliar, per tal d’oferir un servei ràpid i eficaç tant en els treballs preventius com els de neteja de la calçada en episodis de nevades i onades de fred intens.

Urbanització

Treballs d’obres públiques i urbanització, avalat per un equip tècnic humà i una maquinària que permet executar qualsevol obra de principi a fi, realitzant la planificació, execució i finalització de noves urbanitzacions, siguin residencials o industrials, zones verdes, instal·lacions esportives, equipaments, etc.

Xarxes de serveis

Exland treballa en la instal·lació i soterrament de xarxes de subministrament de serveis com aigua, electricitat, telefonia, gas urbà o fibra òptica. La particularitat en l’execució d’aquest tipus de treballs, requereixen una coordinació i planificació acurada i una infraestructura tècnica capaç de proporcionar aquests serveis d’una manera eficient i amb la mínima afectació possible.

Actuacions industrials

Centrades en l’estudi, desenvolupament i execució de tasques de manteniment i obres en el sector industrial ja sigui obra nova, rehabilitació, reforma o ampliació. De la mà d’un equip professional tècnic altament qualificat i una maquinària tècnica que fa possible la realització d’aquests projectes.

Topografia

Exland compta amb un equip d’enginyeria altament qualificat i equips d’última generació per realitzar serveis topogràfics interns i també de forma externalitzada. Oferim serveis d’aixecaments topogràfics, amidaments de solars, equips tècnics en obres, etc.

Obres especials

Cada situació és un repte per a la nostra empresa i davant de casos especials, calen solucions especials i especifiques que Exland és capaç d’estudiar i aplicar, tant a la seva maquinària com en els diferents processos de treball.

Serveis diversos

Estem presents en diferents sectors

Diversitat i adaptabilitat

Exland Excavacions i Transports, S.L. ajudem a les empreses de diferents sectors a través de l’externalització de serveis derivats de la seva activitat diària.